Uibhist Nam Beann Arda Lyrics

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
O gur toigh leam e gur toigh leam Oh I love, I love
'S toigh leam Uidhist nam beann arda I love Uist of the high hills
Tir nan laoch bha laidir furail Land of heroes who were strong and hospitable
Choisinn urram do chlann Raghnail Who won honor for Clan Ranald
   
Fhir a theid a null a dh'Uidhist You will travel over to Uist
Nad' fhear turuis air a bhata By boat
Gheibh thu eachdraidhann ad uidhe You will find history on route
'S gheibh thu spoinnadh ann ad shlainte And you will strengthen your health
   
Gheibh thu daoin' ann baidheil fialaidh You will meet people there, kindly, generous
'S chi thu fiamh a tha fo bhlath orr' You will see beauty there in bloom
Eadar Pollachar is Iochdar Iochdar and Pollachar
Cha laigh ghrian iar ait is aille The sun does not shine on a more beautiful place
   
Do Loch Baghasdail anns an Saffa You will go to Lochboisdale on the "Staffa"
Baile snasail cala sabhailt A fair village and a safe haven
'S co chaidh riamh ann nach robh sona Whoever went there was but happy
'S a sior mholladh a luchd aitich And constantly praising its inhabitants
   
Caisteal Ormicleit gun mhullach Though Ormiclate castle is roofless
'S tric a chluinnte guth a bhaird ann Often the bard's voice was heard there
Togail dain air euchd nan curaidh Raising a lay to the valor to the champions
Choisinn urram do chlann Raghnaill Who won honor for Clan Ranald
   
Cailean Uidhist tha iad boidheach Girls of Uist are pretty
Mar a ghrian air or a dearrsadh Like the glitter of sun on gold
'S ged nach tuigeadh tu a leobhra Though you will not understand "a leobhra"
Bheir iad doigheil dhuit a ghaidlig They will address you with well-expressed Gaelic