Oran Na Cloiche Lyrics

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
Si u ro bha ho e hillium bo ha Si u ro bha ho e hillium bo ha
Hillium bo ruaig thu i hillium bo ha Hillium bo ruaig thu i hillium bo ha
'S i u ro bha ho e hillium bo ha 'S i u ro bha ho e hillium bo ha
   
A chlach a bha aig mo sheanamhair The Stone that my grandmother
'S mo sheanair oirre seanchas And grandfather used to talk about
Air tilleadh mar a dh'fhalbh i Has returned as it left
Mo ghalaghad a chlach My brave Stone
'S gur coma leam an Cearrara And I don't care whether it's in Kerrera
An Calasaraid no'n Calabhaigh Callendar or Calvay
Cho fad's a tha i'n Albainn As long as it's in
Na'n garbhlaichean cas Steep, rugged Scotland
   
Ga cur an aite tearmainn To be put in a place of refuge
A chumas i gu falachaidh Which will conceal it safely
'S nach urrain nach dearg iad So that they can't, they won't manage to
Air sgealp dhith thoirt as Remove a single fragment of it
A chlach a chaidh a dhith oirnn The Stone that was lost to us
Air faighinn anns an inghain Prised from their grasp
'S gu deimhine ma thill i And certainly, if it has returned
Tha'n ni sin gu math That's a very good thing
   
'S bha ministeir cho tursach The Minister was so sorrowful
'Sa mhaduinn 'nuair a dhuisg e When he woke that morning
'S prapan air a shuilean His eyes bleary
A tionndadh am mach As he turned out
E coiseachd feadh an urlar Walking the floor
Ag ochanaich 's ag urnaigh Sighing and praying
'S a coimhead air a chul And looking at the nook
Anns an do dh'ionndrainn e a chlach Where he'd found the Stone missing
   
Sin far robh an starachd There was much pacing
S an ruith air feadh an lair ann And running 'round the floor
Gun smid aige ri raitinn And all he could say was
Ach cait an deach a chlach "Where did the Stone go?"
'Sa Mhoire, Mhoire mhathair And, "By the Holy Mother
Gu de ni mise am maireach What will I do tomorrow
Tha fios 'am gu'n bidh bhanriunn I know the Queen
A fagail a beachd Will be beside herself"
   
Ach rainig e na diuidich ___
A'burralaich 's a buirich ___
"Tha breitheanas a'dluthadh oirnn ___
Spuilleadh a'chlach" ___
'S bha Sasunn air a dusgadh ___
S an cathair air a rusgadh ___
S oileadhag mu na diunlaich ___
A ghiulain a chreach