Nighean Chruinn Donn Lyrics

Lyrics:

Nighean chruinn donn dhuit is eibhinn
E ho hi, hug oireann oro
Na bric 's na bradain a leum dhuit
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

Na bric 's na bradain a leum dhuit
E ho hi, hug oireann oro
Na bric 's na bradain a leum dhuit
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

'S na fir og a dol nan eideadh
E ho hi, hug oireann oro
'S na fir og a dol nan eideadh
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

Ri bruaich do leapa 'g eirigh
E ho hi, hug oireann oro
'S aithne dhomh fhin de chum bhuam thu
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

'S aithne dhomh fhin de chum bhuam thu
E ho hi, hug oireann oro
Marcreach 'n eaich dubh a Sasuinn
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

Marcreach 'n eaich dubh a Sasuinn
E ho hi, hug oireann oro
Thug seachd bliadhna an stabla glaiste
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

Thug seachd bliadhna an stabla glaiste
E ho hi, hug oireann oro
Chuir thu cruithean or fo chasan
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

Chuir thu cruithean or fo chasan
E ho hi, hug oireann oro
'S dh'fhoighneachd an righ co'm fear tapaidh
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

'S dh'fhoighneachd an righ co'm fear tapaidh
E ho hi, hug oireann oro
___
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

___
E ho hi, hug oireann oro
'S dh'fhiadhaich am peid e dh'an aitreamh
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

'S dh'fhiadhaich am peid e dh'an aitreamh
E ho hi, hug oireann oro
'S thug an righ dha la na h-aitreadh
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

'S thug an righ dha la na h-aitreadh
E ho hi, hug oireann oro
Dhe'n or chuinneadh an Sasuinn
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

Dhe'n or chuinneadh an Sasuinn
E ho hi, hug oireann oro
___
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro

___
E ho hi, hug oireann oro
Eagal thoirt do dh'Alba masladh
E ho hi, 's nahu a hi
Na hao ri ri, hug oireann oro