Fagail Bhornais Lyrics

 

Lyrics:

Gur mi bha gorach a fagail Bhornais
An t-aite is boidhche leam tha fo'n ghrein
Ged tha clach ri faotainn is geugan fraoich ann
Tha talamh maoth ann is e farsainn reidh
A chruit is breagha air an dealraich grian ann
Is loch an iasgar 's i shios fo ceann
Am breac cho lionmhor a dol dh'an lion ann
'S gach gne de dh'eunlaith mu'n chladach thall

Gur ann Di Domhnaich a dh'fhag mi Bornais
Bha mi'nntinn bronach 's mi sileadh dheur
Mi fhin 's mo phaisdean cuir cul ri'r n-ardaich
Far am faighte tamh agus cadal reidh
'Sann tha mi'n drasda ag iomall fasaich
'S tha m'inntinn craiteach 's cha dean e feum
Gur bochd an saoghal mar ni e caochladh
'S tha mis na m'onar an seo leam fhein

Gur sinn bhiodh sunndach aig am bliadhn' ura
A deanamh sugradh le na gilean og
Mi fhin 'smo chairdean gu cridheil baidheil
Ag ol deoch shlainteachan dhaoin' tha coir
'S an eilean uasal gu'n teas gu'n fhuachd ann
Ach gaoth a tuath nach dean coire mhor
Gu'n caidlinn suaineach an lagan luachrach
Gu's an duisginn suas anns a mhaduinn oig

Ceud soraidh slan leis an eilean aluinn
Far an d'fhuair mi m'arach 'nuair a bha mi og
Bidh crodh is caoirich air feadh na'n raointean
Air bheagan saoithair do dhaoin' tha beo
Bi biadh is aodach gu paillt ann daonnan
Gur sona daoin a bhitheas ann ri'm beo
Se a bhith riasladh 'sa choille fhiadhaich
Far bheil a ghrian 'si a losgadh m'fheoil