An Gaidheal 'S A Leannan (Orain Luaidh)/An Fhleasgaich Ur Leannain

Lyrics: English Translation:
   
Chionn's gu bheil gach gleann na fhasach Since each glen is now a wilderness
Theid mi fhin's mo Mhairi thairis My Mary and I will go overseas
Theid is gun teid i leam She will go, she will go
Leamsa gun teid mo leannan My love will go with me
Theid is gun teid i leam She will go, she will go
   
Sèist 1: Chorus 1 (after each verse):
Theid is gun teid i leam She will go, she will go
Leamsa gun teid mo leannan My love will go with me
Theid is gun teid i leam She will go, she will go
   
Chionn's gu bheil gach gleann na fhasach Since each glen is now a wilderness
Theid mi fhin's mo Mhairi thairis My Mary and I will go overseas
   
Theid i leam a tir nam fraoch bheann She will go with me from the land of the heather hills
Oir tha daoin' a dol a fasan Since people there have gone out of fashion
   
Seolaidh sinn a tir ar duthchais We will sail from our native land
Cur ar culaibh ris na bheannaibh Turning our backs to the mountains
   
Theid i leam a null thar saile She will go across the ocean with me
Far an dean an Gaidheal beirteas To where the Gael can become prosperous
   
'S ged a bhiodh gach la na shamhradh But though every day there would be like summer
Chaoidh bi tir nam beann air m'aire Always the land of the mountains will be on my mind
   
'Us nan cairear anns an uir sinn And before we are out in the grave
Se mo dhurachd tilleadh dhachaidh It's my wish that we'll return home
   
Sèist 2:  
A fhleasgaich ur leannain thu
Fhir a chuil bhoidhch
A fhleasgaich ur leannain thu
 
   
'S mi gun rachadh 'ad choinneamh
Air mo bhonnaibh gun bhrogan
 
   
Air bonnaibh mo chasan
Ged bhiodh clachan gan stroiceadh
 
   
Ged bhiodh reotadh gle chruaidh ann
Sneachda fuar air a mhointich
 
   
Fhir nan camagan donna
Rinn mi coinneamh gle og riut
 
   
Ach guidheam gu slan thu
Gach la fhad's beo mi