An Aisling Lyrics

Lyrics:

Taladh m'orain's mi nam' onar
Air an t-slighe 's mi ri stri
Soilleir an aisling las an fhirinn
Dh'aitich briathran mo chridh
Si seo an lamh, si seo an lamh
Si seo an lamh a leighis mi

Chorus:
Sith, sith, fois agus sith
Sith fo Dhia na gloirmhor
Sith, sith, fois agus sith
Sith fo Dhia na neamh

Dia na gloirmhor tha gam' chomhdach
Ceum ri ceum neataich mi
Suil dheur' beatha slan
Saorsnachd is sith
Si seo an lamh, si seo an lamh
Si seo an lamh a leighis mi

(Chorus)

Dh'fhosgail mo shuilean as deidh uine
Do'n trionaid bheir mi'n clui
Thionndaidh an cradh gu gradh
Shoillsich m'iomadh dan
Si seo an lamh, si seo an lamh
Si seo an lamh a leighis mi

(Chorus)

Sith fo Dhia na neamh